Карте за децу из породице са троје и више деце

Закључком Градског већа деца из породица са троје и више деце остварују право на годишњу карту.

Пре подношења документације ЈГСП-у потребно је да се обратите Градској управи за социјалну и дечију заштиту (контакт телефон управе је 021/4882- 836). На основу примљених захтева Градска управа формира списак корисника који се доставља ЈГСП-у.

Тип картице: Паметна пластична бесконтактна картица
Врста претплате: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА Важи годину дана од дана уплате 
Важење картице: 5 година

ПОСТУПАК ИЗРАДЕ ИЛИ АЖУРИРАЊА ПОСТОЈЕЋЕ КАРТИЦЕ

На једном од продајних места корисник треба да преда следећа документа за израду или ажурирање картице:

За израду карте потребно је:
1 Испуњен Захтев за израду картице са потписаном Изјавом за прикупљање и обраду података у сврху израде карте који може да се преузме овде или на једном од продајних места ЈГСП "Нови Сад"
2 Потписано Обавештење о обради података о личности које може да се преузме овде или на једном од продајних места ЈГСП "Нови Сад"
3 Приказати личну карту или књижицу на увид
4 За ИЗРАДУ картице доставити личну фотографију не старију од шест месеци, димензија 30x25мм
5 Износ  за израду или ажурирање картице.

Приликом предаје захтева за израду картице благајник кориснику предаје потврду о преузетом Захтеву и извршеној уплати новчаних средстава на којој је одштампан датум преузимања израђене карте.

КУПОВИНА ПРЕТПЛАТА

Годишња карта се купује једном годишње и важи годину дана од дана куповине.
Важи у И, ИИ, ИИИ и ИВ зони.