LAT

Карте за запослене

Право на ову врсту картице имају сви запослени.

Право на улазак на перон Аутобуске станице имају сви купци месечних претплата за зоне у међумесном саобраћају (све зоне које се завршавају са словом). 

Тип картице: Паметна пластична бесконтактна картица
Врста претплате: МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА Важи од 1. до последњег дана у месецу
Важење картице: 3 године

ПОСТУПАК ИЗРАДЕ ИЛИ АЖУРИРАЊА ПОСТОЈЕЋЕ КАРТИЦЕ

На једном од продајних места корисник треба да преда следећа документа за израду или ажурирање картице:

За израду карте потребно је:
1 Iспуњен Захтев за израду картице са потписаном Изјавом за прикупљање и обраду података у сврху израде карте који може да се преузме овде или на једном од продајних места ЈГСП "Нови Сад"
2 Потписано Обавештење о обради података о личности које може да се преузме овде или на једном од продајних места ЈГСП "Нови Сад"
3 Приказати личну карту односно други идентификациони документ на увид
4 За ИЗРАДУ картице доставити личну фотографију не старију од шест месеци, димензија 30x25mm
5 Доказ о уплаћених 375,00 динара за израду или ажурирање картице или да се наведени износ уплати на продајном месту. Инструкције за уплату погледати овде.

Приликом предаје Захтева за израду картице благајник кориснику предаје потврду о преузетом Захтеву и извршеној уплати новчаних средстава на којој је одштампан датум преузимања израђене карте.

Ажурирање се наплаћају у свим случајевима, осим једном годишње када запослени промени врсту картице у картицу за грађане и обрнуто. 

КУПОВИНА ПРЕТПЛАТА

Процедура којом послодавац уплаћује месечну претплату описана је овде.

Месечне карте важе од првог до последњег дана у месецу.

Након што послодавац уплати износ за месечне претплате и од ЈГСП "Нови Сад" добије рачун картица постаје врло брзо активна, а најкасније у року од пет сати.

Месечне претплате може да купи само послодавац за своје запослене. 

У СЛУЧАЈУ ПРОМЕНЕ ПОСЛОДАВЦА

Приликом промене послодавца потребно је на маил адресу nsmart@gspns.rs послати на меморандуму новог послодавца име, презиме и адресу пребивалишта или боравишта запосленог и број NSMART картице.