Извод из Одлуке о о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада

 

НАЧИН РАДА ВОЗНОГ ОСОБЉА И ОБАВЕЗЕ ПУТНИКА

Члан 36.

Возно особље возила чине возач, кондуктер и контролор, у зависности од начина организације наплате возне карте.

Возно особље из става 1 овог члана дужно је да путникку који се у возилу затекне без важеће возне карте, односно исправе на основу које има право на превоз и који одбије да купи возну и посебну карту, сачини записник у складу са чланом 43. ове одлуке.

Возно особље може да се обрати за помоћ овлашћеном лицу органа надлежног за послове саобраћаја (у даљем тексту: овлашћено лице), ради утврђивања идентитета и удаљавања из возила путника које поступи супротно овој одлуци.

 

Члан 37.

Возач не сме да покрене возило са стајалишта после укрцавања и искрцавања путника из возила, док не провери да ли су сва врата на возилу затворена.

Члан 38.

Возно особље је дужно да за време рада носи службено одело предвиђено актом Предузећа, и да на реверу одела има видно истакнуту службену легитимацију, као и да се према путницима опходи са пажњом и предусретљивошћу.
Службена легитимација из става 1. овог члана садржи: назив Предузећа, број, име и презиме, и фотографију лица из члана 36. став 1. ове одлуке.

Члан 39.

Овлашћено лице из члана 36. ове одлуке дужно је да приликом контроле има на видном месту истакнуту службену легитимацију.

Члан 40.

Возач је дужан да се придржава реда вожње и да заустави возило на свим стајалиштима на линији.
Укрцавање и искрцавање путника из возила дозвољено је на стајалишту док возило стоји, осим у случају већих застоја.

Члан 41.

Возач не сме да напусти возило када се у њему налазе путници, осим у случају отклањања опасности и спречавања наступања штетних последица по путнике и возило.
Возач може да напусти возило у случају из става 1. овог члана, након безбедног кочења и прекида рада мотора возила.

Члан 42.

Приликом укрцавања у возило путник је дужан да уђе на предња врата и да возном особљу покаже важећу возну карту, односно да исту купи код возача, односно кондуктера.
Путник за време вожње мора да има важећу возну карту или исправу на основу које има право на превоз и да је на захтев лица из члана 36. ове одлуке покаже, ради контроле.
Путник који се у возилу затекне без важеће возне карте, односно исправе на основу које има право на превоз, дужан је, да на захтев лица из члана 36. ове одлуке, покаже личну карту или другу јавну исправу о идентификацији, и да плати возну и посебну карту.

Члан 43.

Уколико путник одбије да купи посебну карту, контролор је дужан да сачини записник.

Подаци из записника из става 1. овог члана о путницима који не купе посебну карту уносе се у службену евиденцију и достављају комуналној полицији, ради издавања прекршајног налога.

У случају да је комунални полицајац присутан у контроли, путнику који није купио посебну карту ће издати прекршајни налог.

Посебна карта из става 1. овог члана обавезно садржи податке о:

- путнику (име, презиме, датум рођења, адресу, матични број, односно број личне карте и сл.)

- стајалишту, односно између којих стајалишта је путник затечен без возне карте,

- линији јавног превоза и гаражном броју возила,

- возној карти коју је путник био дужан да има код себе,

- цени утврђеној актом из члана 7. став 3. ове одлуке,

- датуму издавања и службеном броју контролора.

 

Члан 44.

Лице из члана 36. ове одлуке може да одузме претплатну возну карту ако је путник користи супротно одредбама ове одлуке, или уколико посумња у њену веродостојност.

 

Члан 45.

У случају прекида вожње због техничке неисправности возила, путници могу са истом возном картом да наставе вожњу другим возилом Предузећа на истој линији.
Уколико у последњој вожњи дође до квара возила, Предузеће је дужно да обезбеди друго возило којим ће путници, са истом возном картом, наставити започету вожњу.

Члан 46.

Ствари нађене у возилу и на стајалишту, предају се возном особљу.
За ствари из става 1. овог члана, возно особље ће налазачу издати потврду у којој ће назначити назив Предузећа, број линије, број возила, време налажења и кратак опис нађене ствари.
Уколико се власник нађене ствари не пронађе за време вожње, возно особље ће ствари и копију потврде предати овлашћеној служби Предузећа одмах по завршетку вожње.

Члан 47.

Забрањено је:
1. возити се возилом без важеће возне карте,
2. улазити у возило у напитом стању и под дејством психоактивних супстанци,
3. уносити у возило оружје, осим лицима која су посебним прописима овлашћена за ношење оружја,
4. уносити у возило ствари којима се на било који начин могу угрозити путници, возно особље и само возило,
5. уносити у возило запаљиве и експлозивне, односно опасне материје,
6. узнемиравати у возилу путнике и возно особље певањем, свирањем, виком, непристојним изразима и другим сличним поступцима,
7. бацање отпадака,
8. оштећивање возила, његових натписа, ознака и рекламно-пропагандних порука, односно видео - уређаја у возилу,
9. у возилу ометање наплате возне карте, укрцавање и искрцавање путника из возила, онемогућавање или отежавање смештаја путника у возилу,
10. онемогућавати отварање и затварање врата возила, као и насилно отварање врата на возилу,
11. паркирати возило на површинама јавне намене изван изграђених аутобуских окретница и аутобуских терминала и
12. уводити у возило животиње.

...

 

 

члан 57 а

Новчаном казном у износу од 6.000,00 динара казниће се за прекршај физчко лице ако:

  1. на захтев лица из члана 36. ове одлуке одбије да покаже возну карту или возну исправу (члан 43.),
  2. поступа супротно одредбама члана 47. изузев тачке 11. ове одлуке.