VAŽNA OBAVESTENJA

 

IZRADA GODIŠNJIH KARATA PO POVLAŠĆENIM CENAMA OD 27. 05.

Na prodajnim mestima JGSP „Novi Sad“ 27. maja 2020. godine počinje izrada godišnjih karata po povlašćenim cenama U GRADSKOM I PRIGRADSKOM saobraćaju za 11 kategorija korisnika usluga prevoza:


1. slepa i slabovida lica, osobe obolele od paraplegije, distrofije i srodnih oboljenja, cerebralne i dečije paralize, multiple skleroze i reumatoidnog artritisa, kao i pratioci osoba sa invaliditetom koje, u skladu sa aktom izabranog lekara, imaju pravo na pratioca;
2. deca sa smetnjama u razvoju koja pohađaju osnovnu i srednju školu ili dnevni boravak i omladina sa invaliditetom koja pohađa dnevni boravak na teritoriji Grada Novog Sada, kao i pratioci za ličnu pomoć deteta angažovani na osnovu rešenja Centra za socijalni rad Grada Novog Sada ili na osnovu akta izabranog lekara ukoliko je pratilac roditelj ili član porodičnog domaćinstva;
3. osobe na dijalizi i sa transplantiranim organima koje koriste tuđu negu i pomoć;
4. ratni, vojni invalidi i civilni invalidi rata, i korisnici porodične invalidnine, kao i članovi porodica poginulih u oružanim sukobima posle 17. avgusta 1990. godine;
5. učesnici oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine i rata 1999. godine koji imaju prebivalište i raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Novog Sada, ukoliko nisu ostvarili to pravo po drugom osnovu;
6. izbegla, prognana i raseljena lica kojima je zbog teške bolesti potrebna češća kontrola lekara po kriterijumima gradskog organa nadležnog za zdravstvo i socijalnu zaštitu;
7. građani Grada Novog Sada koji su stariji od 65 godina koji imaju prebivalište, odnosno boravište, na teritoriji Grada Novog Sada;
8. dobrovoljni davaoci krvi koji su dali krv preko 50 puta – žene, odnosno 100 puta-muškarci;
9. deca iz porodice sa troje i više dece, koja imaju prebivalište i raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Novog Sada na istoj adresi, do kraja redovnog školovanja, a najduže do 26 godine života;
10. studentima sa invaliditetom na predlog Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom;
11. osobama obolelim od hemofilije, cistične fibroze i drugih retkih bolesti.
Pratiocima osoba navedenih u tačkama 1. i 2. godišnja karta važi i kada se te osobe ne nalaze u vozilu.

USLOVI ZA IZRADU KARATA
Građani Novog Sada koji su stariji od 65 godina:
Građani stariji od 65 godina dužni su da zahtev podnesu lično i da prilože fotografiju formata kao za ličnu kartu i ne stariju od šest meseci, važeću ličnu kartu na uvid ili popunjen zahtev koji se može dobiti na svim prodajnim mestima.
Građani stariji od 65 godina moći će da izrade svoje karte na svim prodajnim mestima JGSP „Novi Sad“.
Ostale kategorije korisnika
Zahtevi za izradu godišnjih karata primaju se na šalterima blagajne na Međumesnoj autobuskoj stanici.
- Za osobe iz tačaka 1. do 6. godišnje karte se izrađuju na osnovu spiskova institucija, organizacija i udruženja kojima navedene kategorije građana pripadaju.
- Osobama iz tačke 8. karte se izdaju na osnovu spiskova institucija kojima pripadaju, odnosno na osnovu Uverenja Zavoda za transfuziju krvi o broju dobrovoljnih davanja krvi za datog korisnika.
- Osobama iz tačke 10. i 11. godišnje karte se izdaju na osnovu spiskova institucija, organizacija i udruženja kojima navedene kategorije korisnika pripadaju, ili na osnovu zdravstvene dokumentacije i potvrde od nadležne zdravstvene ustanove, ne starije od 6 meseci (original na uvid).


CENE KARATA OSTALE SU NEPROMENJENE U ODNOSU NA PROŠLU GODINU (1.650 DINARA KARTA, 375 DINARA IZRADA KARTE).


 VOŽNJA BEZ KARTE - PREKRŠAJ

Putnik koji se u vozilu zatekne bez važeće vozne karte, odnosno isprave na osnovu koje ima pravo na prevoz, dužan je da plati voznu i POSEBNU kartu. Ukoliko putnik odbije da kupi posebnu kartu, kontrolor je dužan da sačini zapisnik. Podaci iz zapisnika o putnicima koji ne kupe posebnu kartu unose se u službenu evidenciju i dostavljaju komunalnoj policiji radi izdavanja prekršajnog naloga. U slučaju da je komunalni policajac prisutan u kontroli, putniku koji nije kupio posebnu kartu izdaće prekršajni nalog.
Novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako se vozi bez važeće vozne karte i ako odbije da istu pokaže.
Prekršajni nalog neće biti izdat u slučaju da fizičko lice odmah u vozilu plati posebnu kartu, čija je cena 1.650 dinara na gradskim i prigradskim linijama.
Ukoliko je na međumesnim linijama putnik u autobusu JGSP „Novi Sad“ zatečen bez važeće vozne karte, dužan je da kupi doplatnu kartu po ceni od 3.050,00 dinara. Doplatna karta može da se kupi kod kontrolora u vozilu, ili da se u roku od osam (8) dana navedeni iznos uplati na blagajni preduzeća, ili na račun JGSP „Novi Sad“.IZMENA ZONSKO-TARIFNOG SISTEMA - NOV CENOVNIK USLUGA JAVNOG PREVOZA

JGSP „Novi Sad“ obaveštava putnike da od 25. maja 2020. godine stupa na snagu nov Cenovnik usluga javnog prevoza, koji je usklađen sa izmenama Zonsko-tarifnog sistema:


I zona – Novi Sad, Petrovaradin, Sremska Kamenica, Šangaj, Adice, Popovica, Paragovo, Novi Ledinci, Bukovac, Tekije, Rumenka, Veternik, Rimski Šančevi, Pejićevi salaši


II zona – Stari Ledinci, Kać, Futog


III zona – Budisava, Čenej, Kisač, Begeč


IV zona – Stepanovićevo, Kovilj.


Izmena zonsko-tarifnog sistema ne odnosi se na međumesni prevoz do drugih opština (Sremski Karlovci, Temerin i Beočin).


Cena pojedinačne karte za prevoz od 25. maja u I zoni iznosiće 65 dinara, a u II, III i IV zoni 110 dinara.


 Opširnije informacije o novim zonama i cenama karata putnici će moći da dobiju na prodajnim mestima JGPS „Novi Sad“. Važeći Cenovnik biće postavljen na sajtu preduzeća 25.05.2020.