Dokumentacija za 2024. godinu

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki 1. za 2024. godinu

Plan javnih nabavki za 2024. godinu

 Program poslovanja za 2024.godinu

Dokumentacija za 2023. godinu

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki 5. za 2023. godinu

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki 4. za 2023. godinu

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki 3. za 2023. godinu

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki 2. za 2023. godinu

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki 1. za 2023. godinu

Plan javnih nabavki za 2023. godinu

 Izmene programa poslovanja 1. za 2023. godinu

 Izmene programa poslovanja 2. za 2023. godinu

 Izmene programa poslovanja 3. za 2023. godinu

 Izmene programa poslovanja 4. za 2023. godinu 

 Program poslovanja za 2023.godinu

Dokumentacija za 2022. godinu

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki 5. za 2022. godinu

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki 4. za 2022. godinu

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki 3. za 2022. godinu

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki 2. za 2022. godinu

Izmenjena verzija Plana javnih nabavki 1. za 2022. godinu

Plan javnih nabavki za 2022. godinu

Izveštaj o realizaciji programa poslovanja JGSP "Novi Sad" za 2022. godinu

Finansijski izveštaj za 2022. godinu sa izveštajem revizora

Program poslovanja za 2022.godinu

Odluka o izmenami programa poslovanja JGSP Novi Sad za 2022. godinu 1. deo

 Odluka o izmenami programa poslovanja JGSP Novi Sad za 2022. godinu 2. deo

 Odluka o izmenami programa poslovanja JGSP Novi Sad za 2022. godinu 3. deo

Dokumentacija za 2021. godinu

Izveštaj o realizaciji programa poslovanja za 2021. godinu

Finansijski izveštaj JGSP "Novi Sad" za 2021. godinu sa izveštajem revizora

Odluka o izmenama i dopuni programa poslovanja JGSP "Novi Sad" za 2021. godinu

Program poslovanja za 2021.godinu

Izmena programa poslovanja 2. za 2021. godinu

Izmena programa poslovanja 3. za 2021.godinu

Dokumentacija za 2020. godinu

Finansijski izveštaji za 2020. godinu sa izveštajem revizora

Izveštaj o realizaciji programa poslovanja JGSP "Novi Sad" za 2020. godinu

Program poslovanja za 2020. godinu

Odluka o izmenama i dopuni programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2020. godinu 2.

Odluka o izmenama i dopuni programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2020. godinu 3.

Odluka o izmenama i dopuni programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2020. godinu 4.

 Projekat ''Autobusi za Novi Sad''

Projekat ''Autobusi za Novi Sad'' - Netehnički rezime

Rešenje o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopuni programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad"

Odluka o izmenama i dopuni programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2020. godinu

Pravilnik o načinu planiranja, sprovođenja postupaka nabavki i praćenja izvršenja ugovora 2020.

 


 

Dokumentacija za 2019.godinu

Finansijski izveštaji za 2019. godinu sa izveštajem revizora

Odluka o izmenama i dopunama programa poslovanja JGSP Novi Sad za 2019. godinu 1. deo

Odluka o izmenama i dopunama programa poslovanja JGSP Novi Sad za 2019. godinu 2. deo

Odluka o izmenama i dopunama programa poslovanja JGSP Novi Sad za 2019. godinu

Program poslovanja za 2019. godinu

Odlukao izmeni programa poslovanja za 2019. godinu

Izmena programa poslovanja za 2019. godinu

Izmena programa poslovanja 5. za 2019. godinu

Izmena programa poslovanja 6. za 2019. godinu

 


 

Dokumentacija za 2018.godinu

Program poslovanja za 2018. godinu

Izmena programa poslovanja za 2018. godinu

Izmena programa poslovanja za 2018. godinu 1.

Izmena programa poslovanja za 2018. godinu 2.

Izmena programa poslovanja za 2018. godinu 3.

Izmena programa poslovanjazme za 2018. godinu 4.

Izveštaj revizora za 2018. godine

 


 

Dokumentacija za 2017.godinu

 Program poslovanja za 2017. godinu

 Izmena programa poslovanja za 2017. godinu

 Dugoročni plan razvoja za 2017 - 2026. godinu

 Izmena programa poslovanja 1. za 2017. godinu

 Izmena programa poslovanja 3. za 2017. godinu

 Izveštaj revizora za 2017. godinu

 


 

Dokumentacija za 2016.godinu

Finansijski i revizorski izveštaj za 2016. godinu

Program poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" za 2016. godinu

 Izmena programa poslovanja za 2016. godinu

 Odluka o programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" za 2016. godinu

 Program za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" za 2016. godinu

 Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama

 Odluka NO o usvajanju pravilnika o bližem uređivalju postupka JN

 Pravilnik o postupku unutrašljeg uzbunjivača

 Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

   


 

Kvartalni izveštaji

3. kvartal za 2023.

 Kvartal 3. za 2023.


2. kvartal za 2023.

 Kvartal 2. za 2023.


1. kvartal za 2023.

 Kvartal 1. za 2023.


1. kvartal za 2022.

 Kvartal 1. za 2022.


1. kvartal za 2021.

 Kvartal 1. za 2021.


1. kvartal za 2020.

 Kvartal 1. za 2020.

2. kvartal za 2020.

 Kvartal 2. za 2020.

3. kvartal za 2020.

 Kvartal 3. za 2020.

4. kvartal za 2020.

 Kvartal 4. za 2020.


1. kvartal za 2019.

 Kvartal 1. za 2019.

2. kvartal za 2019.

 Kvartal 2. za 2019.

3. Kvartal za 2019.

 Kvartal 3. za 2019.

4. Kvartal za 2019.

 Kvartal 4. za 2019.


1. kvartal za 2018.

 Obrazac 1A

 Obrazac 1B

 Obrazac 2-3

 Obrazac 4

 Obrazac 5-11

 Obrazac 12

2. kvartal za 2018.

 Obrazac 1

 Obrazac 1A

 Obrazac 1B

 Obrazac 2-3

 Obrazac 4

 Obrazac 5-11

 Obrazac 12

3. kvartal za 2018.

 Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JGSP "Novi Sad"

4. kvartal za 2018

 Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JGSP "Novi Sad"


 

1. kvartal za 2017.

 Obrazac 1

 Obrazac 1A

 Obrazac 1B

 Obrazac 2,3,4,5,6

 Obrazac 7,8,9,10,11

 Obrazac 12

 2. kvartal za 2017.

 Obrazac 1

 Obrazac 1A

 Obrazac 1B

 Obrazac 2,3

 Obrazac 4

 Obrazac 5,6,7,8,9,10,11

 Obrazac 12

 3. kvartal za 2017.

 Obrazac 1

 Obrazac 1A

 Obrazac 1B

 Obrazac 2 i 3

 Obrazac 4

 Obrasci 5,6,7,8,9,10,11

 Obrazac 12

4. kvartal za 2017.

 Obrazac 12,1-3

 Obrasci 4-11


I kvartal za 2016.

 Obrazac 1

 Obrazac IA

 Obrazac 12

 Obrasci 1B,2,3

Obrazac 4

Obrasci 5,6,7,8,9,10,11

 II kvartal za 2016.

 Obrazac 1

 Obrazac 1A

 Obrazac 1B

Obrasci 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Obrazac 12

 III kvartal za 2016.

Obrazac 1

Obrazac 1A

Obrazac 1B

Obrasci 2,3

Obrazac 4

Obrasci 5,6,7,8,9,10,11

Obrazac 12

Odluka o usvajanju izveštaja o usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti

Zbirni prikaz planiranih i realizovanih pokazatelja

 IV kvartal za 2016.

 Obrazac 1

 Obrazac IA

 Obrazac 1B

 Obrasci 2,3,4

Obrasci 5,6,7,8,9

Obrazac 12

Izveštaj o investicijama