ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ (персонализоване)

Постоји неколико врста претплатних карата:

Месечна допуна возне карте важи од првог до последњег дана месеца за који је уплаћена.

Карте за ученике и студенте

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ И ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Корисник услуге превоза треба да донесе уредно попуњен формулар захтева за израду карте (који може да преузме са wеб странице предузећа www.гспнс.рс, као и на свим продајним местима ЈГСП "Нови Сад") уз пратећу документацију:

А. Ученик основне или средње школе:

За израду карте потребно је:
1 Доставити формулар захтева за израду карте оверен од стране школе да је редован ученик
2 Приказати личну карту, ђачку књижицу или други документ на коме је наведено место становања на увид ради идентификације
3 Доставити једну фотографију, димензије 30x25мм
4 Доказ о уплаћеном новчаном износу у складу са важећим ценовником ЈГСП "Нови Сад" или новчани износ од 375,00 динара
5 Предаја захтева се врши на аутобуској станици шалтер бр. 12

Б. Редован студент факултета или више школе:

За израду карте потребно је:
1 Доставити формулар захтева за израду карте оверен од стране факултета или више школе да је редован студент
2 Приказати личну карту и оверен индекс факултета или више школе на увид ради идентификације.
3 Доставити једну фотографију, димензије 30x25мм
4 Доказ о уплаћеном новчаном износу у складу са важећим ценовником ЈГСП "Нови Сад" или новчани износ од 375,00 динара
5 Предаја захтева се врши на аутобуској станици шалтер бр. 12

При предаји захтева корисник је дужан да плати цену израде легитимације, затим од благајника добија идентификациони број на основу којег након 2 дана, на истом месту где је предао захтев, преузима готову показну карту. Уважавајући чињеницу да ђачке карте квалификују кориснике услуге превоза за куповину месечних маркица по бенефицираним ценама које су знатно ниже у односу на цене за остале категорије корисника, за израду истих важе одређена ограничења:

По питању година корисника, карте се могу издавати за:

  • ученике основних школа, не старије од 16 година
  • ученике средњих школа, не старије од 20 година
  • студенте, не старије од 26 година Карте за ђаке и студенте издају се за школску годину тј. за период од септембра текуће до септембра наредне године и уз њих се купује месечна маркица.

Месечне маркице купују се у киосцима предузећа као и у продајним објектима у Темерину и Беочину.

ШКОЛСКА КАРТА

Школска карта за децу од 6 до 10 година старости издаје се за период од годину дана.

Постоји годишња школска карта за децу од 6-10 год старости, која се издаје од И до ИВ зоне, цена је иста за све зоне 

Уз школску карту се не купује месечна маркица. Приликом предаје захтева за издавање школских карата на шалтеру 12 на Међумесној аутобуској станици потребни су:

За израду карте потребно је:
1 Доставити уредно попуњен захтев за израду карте оверен од стране школа да је корисник редован ученик
2 Доставити једну фотографију (димензија као за личну карту 30x25мм)
3 Ђачка књижица или други документ на коме је наведено место становања
4 Доказ о уплаћеном новчаном износу у складу са важећим ценовником ЈГСП "Нови Сад" или новчани износ од 375,00 динара

 

ГОДИШНЈА КАРТА ЗА УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ ДО 26 ГОДИНА СТАРОСТИ

Цена годишње карте за ученике и студенте до 26 година старости износи 5.000,00 динара ( у њу није урачуната цена израде), цена израде иноси 375,00 динара

Важност карте је годину дана. Важи од И до ИВ зоне.

5Предаја захтева се врши на аутобуској станици шалтер бр. 14

Приликом предаје захтева за издавање годишње карте за ученике и студенте до 26 година старости потребно је:
1 Уредно попуњен захтев за израду карте оверен од стране школе/факултета да је корисник редован ученик /студент са потписаном саглашношћу за прикупљање и обраду података у сврху израде карте
2 Једну фотографију величине као за личну карту 30мм x 25мм, не старију од 6 месеци
3 Ђачка књижица или други документ на коме је наведено место становања
4 Доказ о уплаћеном новчаном износу у складу са важећим ценовником ЈГСП "Нови Сад" или новчани износ од 375,00 динара

 

Карте за пензионере

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ И ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Право на карту за пензионере могу да остваре лица која поседују решење Фонда за пензијско и инвалидско осигурање о остваривању права на пензију.

За израду карте потребно је:
1 Доставити решење Фонда за пензијско и инвалидско осигурање о остваривању права на пензију о пензији или последњи чек од пензије
2 Доставити личну фотографију не старију од шест месеци
3 Доказ о уплаћеном новчаном износу у складу са важећим ценовником ЈГСП "Нови Сад" или новчани износ од 375,00 динара

Карте за пензионере израђују се на шалтеру 12 на Међумесној аутобуској станици предузеча, а месечне пензионерске маркице се купују у киосцима предузећа. Уз пензионерску показну карту могу се куповати две врсте пензионерских маркица - по вишим и нижим ценама у зависности од тога да ли корисник услуге превоза има пензију испод или изнад просечне пензије на нивоу општине Нови Сад.

 

Карте за грађане

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ И ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Право на претплатне карте за грађане могу да остваре сва физичка лица без обзира на статус, лица са пребивалиштем, односно боравиштем у Новом Саду, страни држављани и др.

За израду карте потребно је:
1 Приказати личну карту односно други идентификациони документ на увид
2 Доставити личну фотографију не старију од шест месеци
3 Доказ о уплаћеном новчаном износу у складу са важећим ценовником ЈГСП "Нови Сад" или новчани износ од 375,00 динара

Карте за грађане израђују се на шалтеру 12 на Међумесној аутобуској станици, а месечне грађанске маркице се купују у киосцима предузећа.

 

Карте за запослене грађане

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ И ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Право на претплатне карте за запослене имају сви запослени који су у радном односу и то на основу захтева послодавца за ког запослени ради, а који садржи:

1. име и презиме запосленог,

2. адресу пребивалишта, односно боравишта.

За израду карте потребно је:
1 Доставити захтев (потврду) послодавца да је запослени у радном односу
2 Приказати личну карту на увид
3 Доставити личну фотографију не старију од шест месеци
4 Доказ о уплаћеном новчаном износу у складу са важећим ценовником ЈГСП "Нови Сад" или новчани износ од 375,00 динара

Уз претплатне карте за запослене купују се радничке месечне маркице на шалтерима 15, 16 и 17 на Међумесној аутобуској станици предузећа на основу захтева послодаваца који су извршили плаћање на рачун предузећа.

Месечна маркица за ову категорију путника може се купити само организовано преко предузећа, не може да је купи појединац.

 

 

Карте за носиоце права на новчану и социјалну помоћ

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ И ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Корисници претплатних карата за материјално обезбеђење остварују право на исту подношењем захтева за израду карте под условима утврђеним за кориснике грађанске претплатне карте. Уз карту за материјално обезбеђење купује се месечна маркица на основу овереног списка надлежног Центра за социјални рад. Право на маркице за материјално обезбеђење имају искључиво лица која се налазе на списку и која су носиоци материјалног обезбеђења.

За израду карте потребно је доставити:
1 Приказати личну карту односно други идентификациони документ на увид
2 Доставити личну фотографију не старију од шест месеци
3 Доказ о уплаћеном новчаном износу у складу са важећим ценовником ЈГСП "Нови Сад" или новчани износ од 375,00 динара

Месечне маркице за кориснике материјалног обезбеђења купују се на шалтеру 12 на Међумесној аутобуској станици предузећа.